ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΑΑ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παροχή προνοιακών υπηρεσιών αποτελεί μία πολυεπίπεδη δραστηριότητα με πολλαπλές παραμέτρους που συμβάλουν ταυτόχρονα και συνήθως εντός ενός ιδιαίτερα περιορισμένου χρονικού πλαισίου στην επιτυχή ή μη επίτευξη των τιθέμενων σκοπών.
Το παρεχόμενο προνοιακό έργο, μπορεί να ταξινομηθεί στις εξής γενικές κατηγορίες:

Προνοιακό έργο βασισμένο στην Προσφορά (Supply – driven):
 • Το προνοιακό έργο που βασίζεται στην προσφορά, συνήθως υλοποιείται με πρωτοβουλία του φορέα παροχής προνοιακού έργου και είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, διαστασιομέτρησης και χρονοπρογραμματισμού, με βάση τους κατά περίπτωση διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Το Προνοιακό έργο βασισμένο στην Προσφορά μπορεί να έχει:
  • Τακτικό χαρακτήρα, ήτοι να έχει μία σχετική κανονικότητα, η οποία εντάσσεται στις σταθερές δραστηριότητες (operations) του φορέα. Ενδεικτικό παράδειγμα προνοιακού έργου τακτικού χαρακτήρα είναι η μεταποίηση και διανομή ειδών ρουχισμού από τις ενορίες.
  • Έκτακτο χαρακτήρα, ήτοι να συνιστά στοχευμένη πρωτοβουλία (project) του φορέα, η οποία δεν εντάσσεται στη συνήθη λειτουργία του (π.χ. διαχείριση μίας εφάπαξ εισφοράς, κλπ).
Προνοιακό έργο βασισμένο στη ζήτηση (Demand – driven):
 • Το προνοιακό έργο που βασίζεται στη ζήτηση, ενεργοποιείται μετά από αίτημα του προσώπου ή της ομάδας προσώπων ή ενδιάμεσων φορέων αρωγής που αιτούνται υποστήριξης και συνιστά ανταπόκριση του φορέα στα εν λόγω αιτήματα.
 • Σε αντιστοιχία με την πρώτη κατηγορία Προνοιακού έργου (supply – driven), το Προνοιακό έργο βασισμένο στη Ζήτηση μπορεί να έχει:
  • Τακτικό χαρακτήρα, ήτοι να έχει μία σχετική κανονικότητα, η οποία εντάσσεται στις σταθερές δραστηριότητες (operations) του φορέα, όπως π.χ. στην περίπτωση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε δεινή θέση και επισκέπτονται την ενορία τους επιζητώντας την άμεση στήριξη της.
  • Έκτακτο χαρακτήρα, ήτοι να συνιστά στοχευμένη πρωτοβουλία (project) του φορέα, η οποία δεν εντάσσεται στη συνήθη λειτουργία του, όπως π.χ. στην περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων/ κρίσεων με ευρείες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, όπως π.χ. φυσικών φαινομένων (σεισμών, θεομηνιών, κλπ), ανθρωπιστικών κρίσεων, κ.ά.