ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζονται βασικές κατευθυντήριες αρχές για όλους τους εμπλεκόμενους στη διάθεση εθελοντικής εργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνοψίζονται σε ένα ενιαίο κείμενο με την ονομασία Κώδικας Εθελοντισμού. Ο Κώδικας Εθελοντισμού συναντάται σε Πρακτικές άλλων χωρών π.χ. Καναδάς και αποτελεί μεταξύ άλλων και ένα Κώδικα δεοντολογίας ώστε να προάγεται και να αποδίδει τα μέγιστα το Έργο του Εθελοντισμού.

Οι εθελοντές αποτελούν ζωτικό πόρο και ως εκ τούτου θα πρέπει:

  • να αναγνωριστεί ότι κάθε εθελοντής έχει δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
  • να διατίθεται κατά περίπτωση η κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη της εμπλοκής των εθελοντών.

Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση αυτή :

  • Οι πρακτικές της οργάνωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των εθελοντών.
  • Ο Φορέας οργάνωσης της εθελοντικής εργασίας οφείλει να προσπαθεί (ιδανικά και να δεσμεύεται), ώστε να παρέχει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους εθελοντές.
  • Οι εθελοντές έχουν ευθύνες, δεσμεύονται και οι ίδιοι απέναντι στο Φορέα για τη διάθεση του χρόνου που έχει συμφωνηθεί και είναι υπόλογοι για τη συμμετοχή τους.
  • Οι εθελοντές οφείλουν να ενεργούν με σεβασμό, ακεραιότητα και υπευθυνότητα προς για τα ενδιαφερόμενα μέρη (ωφελούμενους), όσο και για την οργάνωση