Άγ. Σπυρίδων Σταδίου

Εφημέριοι

 1. Τσουρός Κυριακός (Α’)
 2. Κουμαριανός Παύλος (Α’)
 3. Αργυρόπουλος Χρήστος (Α’)
 4. Σκόνδρας Δημήτριος (Α’)
 5. Μιχαήλοβιτς Νέναντ (Α’)
 6. Χριστοφόρου Eμμανουήλ, Διάκ* (B΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


 

Ὁ Να­ός μας φέ­ρει τόν τίτ­λο "Ἅ­γι­ος Σπυ­ρί­δων Στα­δί­ου ἤ Πα­γκρα­τί­ου", ἐ­πει­δή βρί­σκε­ται κο­ντά στό καλ­λι­μάρ­μα­νο Στά­δι­ο καί στήν πε­ρι­ο­χή τοῦ Πα­γκρα­τί­ου. Σέ πα­λαι­ά ἔγ­γ­ρα­φα ἀ­να­φέ­ρε­ται ὡς Ἅ­γι­ος Σπυ­ρί­δων Βα­τρα­χο­νη­σί­ου, δι­ό­τι αὐ­τό ἦ­ταν τό ὄ­νο­μα τῆς πε­ρι­ο­χῆς μέχρι τίς πρῶ­τες δε­κα­ε­τί­ες τοῦ 20ου αἰ­ῶ­να. Θε­με­λι­ώ­θη­κε περί τό ἔ­τος 1900, στήν ἴ­δι­α θέ­ση πού προ­η­γου­μέ­νως ὑ­πῆρ­χε μι­κρός να­ός στό ὄ­νο­μα τοῦ Ἁ­γί­ου καί μα­ζί στό ὄ­νο­μα τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­ντω­νί­ου. Ὅ­πως προ­κύ­πτει ἀ­πό τό ἀρ­χεῖ­ο τοῦ Να­οῦ τά σχέ­δι­α τοῦ να­οῦ ξε­κί­νη­σαν ἀ­πό τόν πε­ρί­φη­μο ἀρ­χι­τέ­κτο­να Τσίλ­λερ, ὅ­μως στή συ­νέ­χει­α τρο­πο­ποι­ή­θη­καν πολ­λές φο­ρές μέ­χρι τήν ὁλο­κλή­ρω­σή του. Αὐ­τό ὀ­φεί­λε­ται στό γε­γο­νός ὅ­τι ἡ ἀ­νοι­κο­δό­μη­ση τοῦ να­οῦ συ­νέ­πε­σε μέ τήν πε­ρί­ο­δο με­τα­ξύ τῶν δύ­ο Πα­γκο­σμί­ων πολέ­μων καί συ­νή­ντη­σε με­γά­λες οἰ­κο­νο­μι­κές δυ­σκο­λί­ες.


Τό κτή­ρι­ο ὑ­πέ­στη ἀρ­κε­τές τα­λαι­πω­ρί­ες κα­τά τήν πε­ρί­ο­δο τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πο­λέ­μου καί μετά ἀπ’αὐτόν. Ἡ τε­λευ­ταί­α ἀ­να­καί­νι­ση τοῦ Να­οῦ ἔ­γι­νε με­τα­ξύ ταῶν ἐτῶν 1985 καί 1990, μέ τήν ἐ­πι­σκευ­ή τοῦ Να­οῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κά καί ἐ­σω­τε­ρι­κά μέ τήν μαρμαρώστρωση τοῦ δα­πέ­δου καί τήν ὁ­λο­κλή­ρω­ση τῆς ἁγιογραφίας του. Ἡ ἐνοριακή αἴθουσα καί οἱ βοηθητικοί χῶροι κατασκευάσθηκαν τό ἔτος 1963. Ὁ να­ός εἶ­ναι Βυ­ζα­ντι­νοῦ ρυ­θμοῦ με­τά τρούλ­λου καί κα­λύ­πτει ἐ­πι­φά­νει­α 340 τ.μ. πε­ρί­που. Τό ὑ­ψη­λό­τε­ρο μέ­ρος τοῦ τρούλ­λου του ἀ­πέ­χει ἀ­πό τήν ἐ­πι­φά­νει­α τῆς γῆς 25 μέ­τρα. Ἡ ἁ­γι­ο­γρα­φί­α τοῦ ναοῦ ξε­κί­νη­σε στήν δε­κα­ε­τί­α τοῦ '50 μέ τόν ἁ­γι­ο­γρά­φο Κων­στα­ντί­νο Κό­τση καί ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­κε στήν δε­κα­ε­τί­α τοῦ '90 μέ τούς ἁ­γι­ο­γρά­φους Πα­να­γι­ώ­τη καί Ἀ­λέ­ξαν­δρο Μπά­τα, πα­τέ­ρα καί υἱ­ό ἀ­ντι­στοί­χως. Ὁ πληθυσμός τῆς Ἐνορίας μας εἶναι περίπου 20.000 κάτοικοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ἕνα ποσοστό 10% περίπου εἶναι ἀλλοδαποί διαφόρων ἐθνικοτήτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Στόν Ναό διακονοῦν τρεῖς Ἐφημέριοι, δύο ἱεροψάλτες μέ πολυμελῆ χορωδία, τέσσερις Ἐπίτροποι καί ἕνας νεωκόρος. Ἡ χορωδία ἀκολουθεῖ τήν παράδοση Σακελλαρίδη.Ἐκτός ἀπό τίς κατανυκτικές Θεῖες Λειτουργίες, τίς λοιπές Ἀκολουθίες καί τό θεῖο κήρυγμα, ἡ Ἐνορία μας ἔχει ἕνα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριότητος. Ἔχει καθημερινό πρόγραμμα Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Διατηρεῖ Κατηχητικά Σχολεῖα.Λειτουργεῖ Κέντρο Νεότητος, ὅπου οἱ νέοι διδάσκονται, ἐκτός ἀπό τήν κατήχηση, παραδοσιακούς ἑλληνικούς χορούς καί μουσική. Ἐπίσης διοργανώνονται ἑορτές καί εὐκαιρίες ἀνα-ψυχῆς τῶν νέων.Λειτουργεῖ σύγχρονο Γηροκομεῖο 20 θέσεων γιά τήν περίθαλ-ψη μοναχικῶν γερόντων, στήν πλειοψηφία τους ἀπόρων.Ἔχει Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης στό ὁποῖο σιτίζονται καθη-μερινά περί τά 40 ἄτομα.Συμπαρίσταται σέ ἀναξιοπαθοῦντες καί ἐνδεεῖς ἐνορίτες μέ ἠθική, ἰατρική  καί οἰκονομική βοήθεια. Ἡ Ἐ­νο­ρί­α μας, ἡ ὁποία βρί­σκε­ται στό κέ­ντρο τῆς πό­λε­ως τῶν Ἀθη­νῶν, ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει ὅ­λες τίς δυ­σκο­λί­ες πού συ­να­ντοῦν ὅσες Ἐνο­ρί­ες λει­τουρ­γοῦν μέ­σα σέ με­γά­λα ἀ­στι­κά κέ­ντρα, μέ τά κυ­κλο­φο­ρι­α­κά προ­βλή­μα­τα, τήν ἀ­πο­ξέ­νω­ση τῶν ἀν­θρώ­πων με­τα­ξύ τους, τά πολ­λά προ­βλή­μα­τα δι­α­βι­ώ­σε­ως κλπ.  Καταβάλλεται κάθε προ-σπάθεια γιά τήν πνευματική καλλιέργεια καί στήριξη τῶν ἀδελφῶν μας καί τήν προσφορά βοηθείας καί στοργικῆς συμπαράστασης στίς δυσκολίες τους.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Α. Διοίκηση

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρῆστος Ἀργυρόπουλος

Μέλη:Παρασκευή Παπαδοπούλου, Ἀντιπρόεδρος.

Ἀθανασία Σεραφειμοπούλου.

Γεωργία Κιούση.

Ἀναστασία Σταματάκη.

Μαρία Ἀνδρώνη.

Ἄννα Κοντοδήμου.

Β. Δραστηριότητες

α.  Στέγη Γερόντων

    (Μονάδα φροντίδας ἡλικιωμένων)

     - Ἔμμισθο προσωπικό: 9 ἄτομα

     - Ἐθελοντικό προσωπικό: 5 ἄτομα (Ἀνδρεάδης Γεώργιος, Γεωργία Ζουμπρούλη, Ἀναστασία Σταματάκη, Ἑλένη Γύρα, Ἀναστασία Μπλαγκίδου).

β. Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης (ΚΕΑ) 

Καθημερινά, έθελόντριες κυρίες μαγειρεύουν καί προσφέρουν σαράντα (40) μερίδες φαγητοῦ σέ ἀπόρους, ἡλικιωμένους καί περαστικούς. 

γ.  Ἰματιοθήκη

Τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή) ἡ κ. Εὐαγγελία Καραμπέκου (Ἐθελέοντρια ὑπεύθυνη τῆς Ἰματιοθήκης), προσφέρει ροῦχα, παπούτσια, παιδικά παιγνίδια κ. ἄ. σέ ἔχοντες ἀνάγκη.

δ.  Αἱμοδοσία

Δύο φορές τόν χρόνο διοργανώνουμε αἱμοληψία μέ συγκέντρωση καθε φορά 30 ἕως 35 φιαλῶν αἵματος.

 

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Α. Διοίκηση

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σκόνδρας

Μέλη:Παρασκευή Παπαδοπούλου,

Μάρθα Φούντου,

Δημήτριος Θεοδωρίδης, 

Γεώργιος Μακρῆς,

Σοφια Ζαρίφη.

Ἀναπληρωματικά Μέλη:

Εὐγενία Θεοδωρακοπούλου,

Μαρία Ἀνδρώνη,

Παναγιώτης Κλάπας,

Ἀγγελική Καψάσκη-Μακρῆ,

Ἄννα Κοντοδήμου.

Β. Δραστηριότητες

Τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου διδάσκονται ἀπό Ἐθελοντές Κατηχητές καί Κατηχήτριες, δασκάλα χοροῦ καί καθηγήτρια μουσικῆς, παραδοσιακούς χορούς καί μουσική μέ συνοδία ὀργάνων. Τά μικρότερα παιδιά ἀπασχολοῦνται καί μέ κατασκευές καί διδάσκονται τά ἔθιμά μας. Ὁ ἀριθμός τῶν παιδιῶν κατά τά τελευταῖα χρόνια ἔχει περιοριστεῖ στά 30-35. Κατά τίς ἐκκλησιαστικές καί ἐθνικές ἑορτές διοργανώνονται ἐκδηλώσεις, μέ τήν συμμετοχή καί τῶν γονέων. Ἐπίσης, τά παιδιά καλύπτουν μέρος τοῦ προγράμματος, μέ χορούς καί τραγούδια, κατά τήν ἐτήσια ἐνοριακή ἐκδήλωση σέ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Τά ἔξοδα λειτουργίας τοῦ Ε.Π.Κ. καλύπτονται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Νασοῦ, τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί τούς δίσκους πού ὁρίζει ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή. 4. Οἱ χῶροι τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου προσφέρονται κάθεΣάββατο ἀπόγευμα, ἀπό 5 ἕως 8 μ.μ., γιά τήν διδασκαλία τῆς μητρικῆς γλώσσας τους σέ παιδιά Σέρβων Ὀρθοδόξων διαβιούντων στήν Ἑλλάδα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Οδός: Ερατοσθένους
 • ΤΚ: 116 35
 • Πόλη: Αθήνα
 • Τηλ Ιερού Ναού: 210.7511.620
 • Αριθμός: 13
 • FAX: 210.7018.875